Applications of Remote Sensing and GIS in Environmental Monitoring

Environmental monitoring is crucial for understanding and managing the natural world, particularly in the face of challenges such as climate change, deforestation, and pollution. Remote sensing and Geographic Information Systems (GIS) are powerful tools that provide comprehensive data and analysis capabilities, enabling effective environmental monitoring and management. Here, we explore the key applications of these […]

Read More

What is Geomatics Engineering?

आज हामी एउटा बन्द कोठामा बसेर आफु भन्दा टाडा गुडिरहेको गाडी, हिडिरहेको मान्छे वा अरु जुनसुकै कुराको सठीक स्थान पत्ता लगाउन सक्छौं । विश्वको हरेक कुनाको नक्सा, अझ उपग्रहहरुले खिचेका तस्बिरहरु मार्फत वातावरण, प्राकृतिक स्व्रोत साधन, जोखिम र प्रकोपको विश्लेषण गरेर विश्वलाई नै अनुगमन गर्न सक्छौ । एउटै बिन्दुमा उभिएर डाडा-काडा, नदिनाला, ठुला ठुला क्षेत्रहरुको […]

Read More